“Top Of The World” Perfomed by NguyetHan

Song: “Top Of The World” by the Carpenters, performed by Nguyet-Han at the 2010′s reunion party.

Nhạc phẩm “Top Of The World” (The Carpenters), Lời Việt: Nhạc sĩ Sĩ Đan do Nguyệt Hân trình diễn trong buổi 2010′s Reunion vừa qua.

+ “Trường Làng Tôi” clip.

Enjoy! 😉

Advertisement

“Dona Dona” performed by Lê Thị Hồng Mên

Song: “Dona Dona” performed by Lê Thị Hồng Mên at the 2010′s reunion party.

Nhạc phẩm “Dona Dona”, nhạc ngoại quốc, do Lê Thị Hồng Mên trình diễn trong buổi 2010′s Reunion vừa qua.

Enjoy! 😉

“Co Doi Ta” do My-Khanh & Diem-Khanh trinh bay

Song: “Có Đôi Ta” performed by My-Khanh & Diem-Khanh at the 2010′s reunion party.

Nhạc phẩm “Có Đôi Ta”, nhạc ngoại quốc, do Mỹ-Khanh & Diễm-Khanh trình diễn trong buổi 2010′s Reunion vừa qua.

Enjoy! 😉

“Truong Lang Toi” Perfomed by UCIVNA – 2010’s Reunion


Song: “Trường Làng Tôi”, (by Phạm Trọng Cầu), performed by our UCIVNA group at the 2010′s reunion party.

Nhạc phẩm “Trường Làng Tôi” (Phạm Trọng Cầu), do ban hợp ca UCIVNA trình diễn trong buổi 2010′s Reunion vừa qua.

Enjoy! 😉

“Roi Mai Day” performed by UCIVNA – 2010’s Reunion.

Song: “Rồi Mai Đây“, (Lo Mucho Que Te Quiero, Vietnamese lyrics by Truong Ky), performed by our UCIVNA group at the 2010’s reunion party.

Nhạc phẩm “Rồi Mai Đây”, (Lo Mucho Que Te Quiero, lời Việt của Trường Kỳ), do ban hợp ca UCIVNA trình diễn trong buổi 2010’s Reunion vừa qua.

Until we meet again! Hẹn ngày gặp lại .

Race for the Cure 2010

Race for the Cure 2010 – FINAL

Hi everybody
Please take a look at this flyer for more info about how to join VACF, Hoi Ung Thu Viet My de di bo gay quy trong viec chien dau voi ung thu vu’.  Mong gap duoc cac ban.  Xin cac ban xin bao tro nhieu nhieu.  Va keu goi than nhan ban be cung di bo voi VACF.  Rat vui va phan khoi lam cac ban a.
Cam on.
Bich Lien
Bichlien Nguyen M.D.
Breast Care Specialist
(714) 378 5011
(714) 378 5011
9900 Talbert Ave. Suite 103
Fountain Valley, CA 92708